Powered By Blogger

Κυριακή 31 Μαΐου 2015

Ο Σ. Ράμφος για τον Π. Κονδύλη

του Σ. Ραμφου
Γνώρισα τὸν Κονδύλη πρωτοετῆ τῆς Νομικῆς. Μοῦ δήλωσε ἐξ ἀρχῆς πὼς ἡ Νομικὴ τὸν εἶχε ἀπογοητεύσει καὶ πὼς ἑτοιμαζόταν ἤδη γιὰ τὶς εἰσαγωγικὲς στὴν Φιλοσοφική. Βλεπόμασταν ἀραιὰ καὶ ποῦ· ἀνταμώσαμε πάλι στὸ Δ΄ Πανσπουδαστικὸ Συνέδριο (Μάιος 1963) ὅ­που μετεῖχε στὴν ἀντιπροσωπεία τῆς Σχολῆς του. Ξαναβρεθήκαμε ἀπροσδόκητα τὸν Ὀκτώβριο 1973 στὴν βιβλιοθήκη τοῦ πανεπιστημίου τῆς Χαϊδελβέργης. Ἐ­κεῖνος ἑτοίμαζε τὴν διατριβή του κι ἐγὼ θὰ ἔμενα ἐκεῖ ἕως τὴν ἄνοιξι γιὰ νὰ βοηθήσω τὰ γερμανικά μου καὶ νὰ γνωρίσω ἀπὸ κοντὰ τὴν πνευματικὴ ζωὴ τοῦ τόπου. Πηγαινοερχόμουν ταυτόχρονα κάθε 15 ἡμέρες στὸ Παρίσι, ἐπειδὴ δίδασκα στὴν Βενσέν. Καὶ οἱ δύο εἴχαμε πρὸ πολλοῦ πάρει ἀποστάσεις ἀπὸ τὴν Ἀριστερά. Μιὰ φορὰ τὴν ἑβδομάδα παρακολουθούσαμε μαζὶ τὸ σεμινάριο τοῦ Ἴζο Κὲρν γιὰ τὸν Φίληβο τοῦ Πλάτωνος, μετὰ τὸ τέλος τοῦ ὁποίου ἀκολουθοῦσε συχνὰ βόλτα καὶ κουβέντα γιὰ τὴν δουλειά μας, γιὰ τὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὸν κόσμο. Τοῦ μιλοῦσα γιὰ τὴν ἐργασία μου πάνω στὸν Πλάτωνα καὶ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκ­κλησίας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς πνευματικὲς ζυμώσεις στὸ Παρίσι, ποὺ ἦταν τότε στὶς δόξες του. Μοῦ μιλοῦσε γιὰ τὸν Σέλλινγκ, ἀλλὰ τὸν κρατοῦσε ὁ διαλεκτικὸς ἱστορισμὸς τοῦ Χέγκελ καί, νομίζω, δὲν τὸν ἄφησε ποτέ. Σχολίαζε, θυμᾶμαι, τὰ γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου, γιὰ τὰ ὁποῖα διαβάζαμε στὶς ἐφημερίδες, σὰν παράδειγμα τῆς «παν­ουργίας τοῦ λόγου»: Ἕνας ἀντιδικτατορικὸς ξεσηκωμός, ἔλεγε, ἔφερε μία χειρότερη ἐκδοχὴ δικτατορίας τὴν ὥρα ποὺ πηγαίναμε γιὰ ἐκ­λογές.
Τὸ 1978-79 ξαναβρεθήκαμε, αὐτὴ τὴν φορὰ συν­υποψήφιοι γιὰ ἕδρα τῆς Φιλοσοφίας στὸ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Ἡ ἐμπειρία τῆς ἄκαρπης καὶ γιὰ τοὺς δύο ὑποψηφιότητος μᾶς ἔδεσε περισσότερο καὶ στερέωσε μέσα μας τὴν ἀπόφασι νὰ μείνουμε μὲ τὸν τρόπο μας ἐνεργοὶ ἐκτὸς συστήματος. Τηλεφωνιόμασταν ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρόν. Εἶ­χα διαβάσει καὶ ἐκτιμήσει τὸ βιβλίο του γιὰ τὸν εὐρωπαϊκὸ διαφωτισμὸ καὶ ἔ­βλεπα νὰ παίρνῃ στέρεα μορφὴ ἡ ἱστορική του κλίσι (τοῦ ἄρεσε νὰ λέῃ: «εἶμαι ἕνας ἱ­στορικός»), μολονότι ἀκόμη τὰ διαβάσματα ὑπερεῖχαν τῆς στοχαστικῆς τους ἐπεξεργασίας, κάτι ποὺ ἰσχύει χαρακτηριστικὰ γιὰ τὴν ἐργασία του περὶ νεοελληνικοῦ διαφωτισμοῦ. Τοῦ ἄρεσε ἡ μελέτη μου γιὰ τοὺς ἀσκητὲς τῆς ἐρήμου (Πελεκᾶνοι ἐρημικοί) παρὰ τὶς γενικὲς ἐπιφυλάξεις του γιὰ τὴν πίστι καὶ τὸ νόημα. Τὰ σεμινάρια τοῦ Γκάνταμερ ποὺ εἶχε παρακολουθήσει τὸν εἶχαν ἐξοικειώσει μὲ τὴν ἑρμηνευτική. Ὅμως ἡ ἐπιμονή του στὴν διαλεκτικὴ τῶν ἱστορικῶν δεδομένων καὶ διεργασιῶν, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν δική μου προσήλωσι στὴν πνευματικὴ σύστασι τοῦ νοήματος, χώριζε τὶς διαδρομές μας χωρὶς νὰ δοκιμάζεται ἡ σχέσι μας.
Ὁ Κονδύλης ὑποτιμοῦσε τὴν ζωὴ τῆς ψυ­χῆς καὶ τῶν συμβόλων της ὡς παραστατικὴ ἐγ­γραφὴ τοῦ ἀπολύτου στὸ μερικὸ μὲ ὑπερχρονικὴ καὶ ὑπερατομικὴ ἐμβέλεια. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ σκέψι του ἄνοιγε χῶρο καὶ ὄχι χρόνο, συνέθετε προσθετικά, ὄχι ποιητικά. Τὸν εἶχε κερδήσει τὸ ἑγελιανὸ πνεῦμα τῆς ἱστορικότητος, τῆς ἐκλογικεύσεως τῶν γεγονότων, κάτι ποὺ ἔδινε μέσα του κυρίαρχη θέσι στὸν παράγοντα τῆς συνειδήσεως. Μὲ ἐνδιέφεραν καὶ μὲ ἐνδιαφέρουν πίσω ἀπὸ τὰ γεγονότα, ποὺ δὲν παραθεωρῶ, τὰ νοήματα καὶ τὰ σύμβολα. Στὴν ἀφῃρημένη ἱστορικὴ νομοτέλεια ἀντιπαραθέτω τὸν παλμὸ τῶν βιωμάτων καὶ τῶν συμβολισμῶν ποὺ αἱμοδοτοῦν τὶς νοοτροπίες καὶ τὶς ἀντιστάσεις τους. Οὐδέποτε μοῦ μίλησε ἡ συνείδησι χωρὶς τὸ ἀσυνείδητο καί, τὸ κυριώτερο, χωρὶς τὴν κουλτούρα ἡ ὁποία τὸ μορφοποιεῖ κοινωνικά. Δὲν ἔβλεπε εἴτε δυσπιστοῦσε στὸ βάθος τῶν ψυχικῶν ῥιζωμάτων, ὁπότε ἐπιχειροῦσε διαρκῶς μία «χαρτοκοπτικὴ» ποὺ ὑπέτασσε τοὺς ψυχισμοὺς στὴν ἀναπόδραστη ματαιότητα τῶν πραγμάτων. Ἐξ οὗ καὶ διατηροῦσε στὸ σκεπτικό του παρελθούσης χρήσεως «ἐργαλεῖα», ὅπως ἐκεῖνο τῆς ἀστικῆς ὑπαναπτύξεως, προκειμένου νὰ ἑρμηνεύσῃ τὴν ἑλληνικὴ κακοδαιμονία. Γιατί ἆράγε δὲν συσχετίζει, καθ’ οἱονδήποτε τρόπο, τὰ αἴτια τῆς νεοελληνικῆς παρακμῆς μὲ τὸ ῥεῦμα τοῦ προεπαναστατικοῦ διαφωτισμοῦ μας; Μήπως γιὰ τὸν ἴδιο λόγο ποὺ δὲν βλέπει ὅτι τὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα τὸ ἔχουν ὅλες οἱ κοινωνίες τοῦ λεγομένου «ὀρθοδόξου τόξου» ἀπὸ τὴν Κύπρο ἕως τὴν ῾Ρωσία, μέσῳ Βουλγαρίας, Σερβίας, ῾Ρουμανίας, Γεωργίας καὶ Οὐκρανίας; Οἱ νοοτροπίες καὶ οἱ πνευματικότητες γι’ αὐτὸν ἦταν ἁπλὸ παρεπόμενο! Ἀρνιόταν πὼς ἡ ζωὴ ἔχει νόημα –ὅθεν τὸ ἰσοδύναμο τῆς ἰσχύος καὶ τῆς ἀποφάσεως– ἐπειδὴ ἀκριβῶς τὸ θεωροῦσε ἕνα εἶδος χίμαιρας γιὰ νὰ λησμονοῦμε τὴν σχετικότητά μας. Θὰ συμμεριζόμουν τὴν πεποίθησί του, ἂν καὶ ἡ ἴδια δὲν εἶχε νόημα, ἂν δηλαδὴ τὸ νόημα δὲν συν­υφαινόταν μὲ τὴν ἰδιαίτερη φύσι μας, διαφορετικὴ ἀπὸ ἐκείνη τῶν ζῴων τοῦ δάσους. Σκοπὸς εἶναι ἡ εὐχαρίστησί μας νὰ κάνῃ ὅλο καὶ μεγαλύτερο χῶρο στὴν ἐσωτερικὴ πληρότητα, στὴν καλλιέργεια πνευματικῶν δυνάμεων μὲ ἀνατατικὸ ῥόλο γιὰ τὴν ζωή μας. Μήπως ὑπηρετοῦσε κάτι διαφορετικὸ μὲ τὰ γραπτά του ἢ τὶς φιλόδοξες σειρὲς βιβλίων ποὺ σχεδίασε καὶ διηύθυνε γιὰ τὶς ἐκδόσεις «Γνώση» καὶ «Νεφέλη»; Ἀσφαλῶς καὶ ἤ­θελε νὰ εἰσφέρῃ τὸν πνευματικό του ὀβολό, νὰ στηρίξῃ, χωρὶς ψευδαισθήσεις, τὸν τόπο του ὁ ὁποῖος μονίμως παραπατᾷ. Ἐπεδίωκε προφανῶς νὰ ἐπηρεάσῃ πρὸς τὸ καλύτερο τὶς συνειδήσεις, παρὰ τὴν σκληρὴ εἰρωνεία του γιὰ κάθε ἀνώτερη πίστι. Τοῦ διέφευγε ἆράγε πὼς νόη­μα δὲν εἶναι ὁ λειτουργικὸς σκοπὸς τὸν ὁποῖο ἀποδίδομε στὰ πράγματα ἀλλὰ ὁ ἀναγεννητικὸς ὁρίζοντας τῆς δημιουργίας πνευματικῶν κόσμων πάνω στὸν κόσμο, τὸ γεγονὸς ὅτι πορευόμαστε ὑψώνοντας τὴν σημαία τοῦ λόγου ὑπεράνω τῶν αἰσθήσεων, ζυμώνοντας τὴν σκέψι μὲ τὶς λέξεις;
Ἕνα βράδυ, τὴν ἄνοιξι τοῦ 1998, ὁ Τάκης εἶχε ἔρθει μὲ τὸν Γιάννη Καλιόρη (Καλεώδη) στὸ σπίτι μου. Δειπνήσαμε καὶ περάσαμε ὧρες κουβεντιάζοντας. Δὲν ἦ­ταν ὅπως τὸν ἤξερα: Κάπνιζε νευρικὰ καὶ ἀκατάσχετα, πηδοῦσε στὰ πιὸ ἄσχετα μεταξύ τους θέματα καὶ μιλοῦσε ἀγχωτικὰ γιὰ τὸν ἑαυτό του. Ἔλεγε καὶ ξανάλεγε πὼς ὁλοκληρώνει μία κοινωνικὴ ὀντολογία – ὀντολογία, ἐπεξηγοῦσε, τῶν ἱστορικῶν διεργασιῶν στὶς ὁ­ποῖες βρίσκεται ἡ αὐθεντικὴ οὐσία. Ἔδειχνε νὰ πιέζεται μέσα του ἔντονα. Εἶχε μιὰ ταραχὴ τὴν ὁποία δὲν μποροῦσε νὰ συγκρατήσῃ. Χωρίζοντας εἴπαμε νὰ ξανανταμώσουμε μετὰ τὸ καλοκαίρι. Τὸ καλοκαίρι ἦρθε, ἀλλὰ δὲν πέρασε. Καταμεσήμερο Ἰουλίου χτύπησε τὸ τηλέφωνο κι ἄκουσα τὸν Καλιόρη νὰ μοῦ λέῃ: «Χάσαμε τὸν Τάκη». Κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ καὶ τέλος!
ΠΗΓΗ: Προδημοσίευση απο το βιβλίο του Στέλιου Ράμφου Ἡ νίκη σὰν παρηγοριὰ (Ἁρμός, 2015). ηλ. πηγή: περιοδικό ΝΕΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ

Π.Κονδυλης (Kondylis)

Ε.ΠΑ.Μ. - Ο Δ. Καζάκης στη Θεσσαλονίκη, 10 Μαΐου 2015.


Παρασκευή 29 Μαΐου 2015

Μαχαίρωσαν άντρα σε συγκέντρωση αντιεξουσιαστών στην πλατεία Βικτωρίας


Ένα αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής
με πρωταγωνιστές αντεξουσιαστές που συμμετείχαν σε συγκέντρωση
και έναν άντρα που πέρασε από το σημείο, φορώντας μία μπλούζα
με την ελληνική σημαία.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 19.00, λίγα μέτρα μακριά από την πλατεία Βικτωρίας.

Από το σημείο που ήταν προγραμματισμένη η συγκέντρωση των αντεξουσιαστών, πέρασε ένας άντρας που φορούσε μία μπλούζα με την ελληνική σημαία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των διαδηλωτών και του άντρα
υπήρξε διαπληκτισμός με αιματηρή κατάληξη, που είχε σαν αποτέλεσμα
τον τραυματισμό του στο πόδι με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανώς μαχαίρι.

Ο άντρας νοσηλεύεται, εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, ο 27χρονος
παρελήφθη γύρω στις 19:00 και μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταύρο.

Είχε μαχαιρωθεί στο πόδι, ενώ είχε δεχτεί χτυπήματα στο πρόσωπο,
 με αποτέλεσμα να σπάσουν κάποια δόντια του. 

Εκτός κινδύνου το θύμα

Από το σημείο πέρασε ένας άντρας που φορούσε μία μπλούζα 

με την ελληνική σημαία - Υπήρξε διαπληκτισμός 

και τον μαχαίρωσαν στο πόδι


 Πρώτο Θέμα
ATCOM

Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

ΒΑΤΕΡΛΩ, Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ! ΜΕΓΑΛΗ ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΣΤΗ FUEN. ΕΚΠΛΗΚΤΟΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΗΡΩΕΣ ΠΟΜΑΚΟΙ!

Πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή από τις 14 έως 17 Μαίου 2015, εν μέσω των εορτασμών της απελευθέρωσης της πόλης (14 Μαίου 1920), η ετήσια συνέλευση της Ομοσπονδιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων (Federal Union of European Nationalities – FUEN), όπου μετέχουν περισσότερες από τριάντα μειονότητες από την Ευρώπη. Το γεγονός ότι η FUEN υιοθετούσε μέχρι τώρα, ακρίτως, τις τουρκικές θέσεις, καθώς οι εγγεγραμμένοι σε αυτήν τουρκόφωνοι σύλλογοι εκ Θράκης επέβαλαν χωρίς αντίλογο τις θέσεις τους, καθώς και το γεγονός ότι οι τουρκόφρονες πανηγύριζαν εκ προοιμίου για την επιτυχία τους να πραγματοποιηθεί το συνέδριο στην Κομοτηνή, επιλέγοντας προκλητικά την ημερομηνία απελευθέρωσης της πόλης, είχαν δημιουργήσει μεγάλη ένταση τοπικά, αλλά και στο πανελλήνιο. Όλα έδειχναν μαύρα και άραχνα…ώσπου, εμφανίσθηκαν στον ορίζοντα οι Πομακικοί σύλλογοι…
Οι ΓΕΝΝΑΙΟΙ! (χωρίς εισαγωγικά)
Τρεις ήρωες των Πομάκων, ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ από τους 40.000 της Ελληνικής Θράκης, έσωσαν την τιμή της φυλής τους και όλων των Ελλήνων Θρακιωτών, οι οποίοι εκείνη την ώρα είχαν κατακλύσει τις καφετέριες της Κομοτηνής και λιάζονταν ανέμελοι, χωρίς να ενδιαφέρονται για όσα συνέβαιναν λίγο παραπέρα. Πόσο μοιάζει, αλήθεια, η σημερινή κατάσταση με τη Σμύρνη του 1922;
Οι τρεις ήρωες ΠΟΜΑΚΟΙ τσάκισαν την τουρκική προπαγάνδα μέσα στη μεγάλη Πανευρωπαϊκή φιέστα που ετοίμαζε πυρετωδώς επί δύο χρόνια η Τουρκία. Η προσδοκώμενη μεγάλη νίκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η αναμενόμενη ανάδειξη της «τουρκικής ταυτότητας» της μειονότητας μέσα στην ίδια την Ελληνική Θράκη, κατέληξε σε ΒΑΤΕΡΛΩ, όταν ακόμα το πρωί της πρώτης ημέρας (14.5.2015) στην είσοδο της αίθουσας του Συνεδρίου της FUEN, εμφανίστηκαν οι τρεις ΓΕΝΝΑΙΟΙ Ιμάμ Αχμέτ Πρόεδρος, Πανελληνίου Συλλόγου Πομάκων, Κεμάλ Φαρζλή, Πρόεδρος Κέντρου Πομακικών Ερευνών και Μουσταφά Σερήφ, αρθρογράφος της εφημ. ΖΑΓΑΛΙΣΑ.
Η απρόσμενη εμφάνισή τους προκάλεσε κύματα ταραχής στους γενίτσαρους, οι οποίοι εσπευσμένα ενημέρωσαν τον ψευτομουφτή Ξάνθης Αχμέτ Μετέ και άλλους…
Δεν πίστευαν ότι οι τρεις ΓΕΝΝΑΙΟΙ θα έβρισκαν το θάρρος να εμφανιστούν ενώπιον του Τούρκου προξένου Κομοτηνής, όλων των εθνικιστικών σωματείων της Γερμανίας, των δύο ψευτομουφτήδων, του προεδρείου του κόμματος ΚΙΕΦ (DEB) και της ανθελληνικής μειονοτικής ηγεσίας.
Μάλιστα, όταν ο Ιμάμ Αχμέτ ρωτήθηκε από τη γραμματεία σε ποια γλώσσα επιθυμεί να έχει διερμηνεία στα ασύρματα ακουστικά που διενέμοντο στους συνέδρους, ζήτησε στα …ΠΟΜΑΚΙΚΑ, προκαλώντας αμηχανία στους υπευθύνους, οι οποίοι αντιλήφθηκαν τι επρόκειτο να ακολουθήσει!
Η τεράστια γκάφα του Αχμέτ Μετέ: «ΕΙΜΑΙ ΠΟΜΑΚΟΣ
Ο ψευτομουφτής Ξάνθης αγωνιώντας για την εξέλιξη των πραγμάτων μέσα στην αίθουσα και χωρίς να γνωρίζει τις προθέσεις των τριών ΓΕΝΝΑΙΩΝ Πομάκων, ξεκίνησε την εναρκτήρια ομιλία του με αναφορά στους… Πομάκους και τους Ρωμά, αποκαλώντας τους τελευταίους υποτιμητικά «τσιγκενέ». Αφού έκανε μια νερόβραστη εισαγωγή, θέλοντας να προκαταλάβει δυσάρεστες εκπλήξεις, είπε : «Είμαι και εγώ Πομάκος». Και ενώ υποτίθεται ότι στην εναρκτήρια ομιλία του, θα μιλούσε μόνο για Τούρκους, άρχισε να αραδιάζει επιχειρήματα για να αποδείξει στους Ευρωπαίους, ότι οι Πομάκοι είναι Τούρκοι. Παραδέχθηκε ακόμη ότι μιλιούνται πολλές γλώσσες μεταξύ των μουσουλμάνων, όπως τουρκικά, τσιγγάνικα, αλλά και πομάκικα, τα οποία όμως «είναι βουλγάρικα»!
Πολλοί Ευρωπαίοι αναρωτήθηκαν για το πώς είναι δυνατόν από τη μια να αναγνωρίζει την ύπαρξη των Πομάκων και από την άλλη να ισχυρίζεται ότι όλοι οι Πομάκοι είναι Τούρκοι;
Με τη λήξη των χαιρετισμών, σηκώθηκε πρώτος ο ατρόμητος Μουσταφά Σερήφ ζήτησε το λόγο και ξεκίνησε την ερώτησή του, ειρωνευόμενος κατάμουτρα τον ψευτομουφτή Αχμέτ Μετέ, ενώπιον όλου του ακροατηρίου, λέγοντας:
«Ευχαριστώ τον Αχμέτ Μετέ, ο οποίος παραδέχθηκε ότι υπάρχουν Πομάκοι στην Ελληνική Θράκη, αλλά είπε: «Πομάκος ίσον Τούρκος». Θέλω να δηλώσω ενώπιον όλων σας ότι δεν υπάρχει «Πομάκος Τούρκος», υπάρχουν μόνο Πομάκοι και η γλώσσα μας δεν είναι η βουλγαρική, όπως ισχυρίστηκε ο Αχμέτ Μετέ, αλλά η Πομακική. Μετά από αυτά που ακούσατε ερωτώ το προεδρείο της FUEN, ποιες πρωτοβουλίες σκοπεύετε να αναλάβετε στο θέμα των Πομάκων;»
Όλα τα βλέμματα των ευρωπαίων συνέδρων στράφηκαν στον Μουσταφά.
Ό οργισμένος Αχμέτ Μετέ δεν απάντησε (τι θα μπορούσε να πει άλλωστε), αλλά απάντησε από το βήμα ο νυν πρόεδρος (Αλή Τσαβούς), του ακροδεξιού κόμματος που ίδρυσε ο Αχμέτ Σαδίκ, ΚΙΕΦ (DEB), με ένα επιχείρημα σοβαρότητας καφενείου.
Άλλωστε, ο ίδιος πριν τον κάνουν…πρόεδρο του ΚΙΕΦ, ήταν ο καφετζής στο κτίριο της μουσουλμανικής νεολαίας Κομοτηνής.
Αντί να απαντήσει στην ουσία της ερώτησης του Μουσταφά, είπε το φοβερό και φασιστικό επιχείρημα «Ας γίνει δημοψήφισμα για να δούμε τι θα δηλώσουν οι άνθρωποι. Όλοι αισθάνονται Τούρκοι». Το επιχείρημα εξόργισε πολλούς Ευρωπαίους άλλων μειονοτήτων που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα στις χώρες τους, σχολιάζοντας ότι είναι ΑΚΡΩΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ, διότι η ύπαρξη μιας ιστορικής φυλής δεν πιστοποιείται ούτε ακυρώνεται με δημοψηφίσματα τα οποία είναι πολιτικές διαδικασίες, επηρεαζόμενες από ξένες δυνάμεις εκτός κοινότητας, οι οποίες και έχουν την ισχύ και τους μηχανισμούς να επηρεάσουν με αποφασιστικό τρόπο το αποτέλεσμα…
Ήδη το θρακικό Βατερλώ των Τούρκων εντός της αιθούσης είχε ξεκινήσει…
Ήρθε η ώρα του Αχμέτ Ιμάμ: «Ταύρος εν υαλοπωλείω…»
Ο αδημονών Αχμέτ Ιμάμ, διευθυντής της εφημερίδας μας, έλαβε το λόγο και έδωσε ανεπανάληπτο χαστούκι στον ρατσισμό του Αχμέτ Μετέ, ενώπιον όλων των Ευρωπαίων. Με απίστευτο θάρρος, το οποίο δεν θα είχε κανένας άλλος μουσουλμάνος της Θράκης, κατήγγγειλε δημοσίως τον Αχμέτ Μετέ ως ψευτομουφτή, ως ρατσιστή σε βάρος των Πομάκων, ως διαστρεβλωτή του ισλάμ και ως όργανο της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. Είπε:
«Λέγομαι Αχμέτ Ιμάμ, είμαι ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Πομάκων και ο διευθυντής της Πομακικής εφημερίδας ΖΑΓΑΛΙΣΑ. Εδώ στην ελληνική Θράκη, ζούν 40.000 Πομάκοι και το μεγαλύτερο τμήμα της δεν είναι τουρκικό. Προηγουμένως ο Αχμέτ Μετέ, ισχυρίσθηκε ότι είναι εκλεγμένος μουφτής νομού Ξάνθης. Αυτό φυσικά δεν ισχύει, διότι για να είναι κάποιος εκλεγμένος πρέπει να γίνουν εκλογές, να υπάρχουν ψηφοδέλτια, κάλπες, παραβάν ψηφοφορίας και άλλα. Τέτοια διαδικασία δεν έχει συμβεί ποτέ στη Ξάνθη. Ήμουν 20 χρόνια δάσκαλος στη μειονοτική εκπαίδευση. Στο σχολείο ερχόταν Πομάκοι μαθητές με μητρική γλώσσα τα πομακικά. Δεν γνώριζαν ούτε μία τουρκική λέξη. Τα παιδιά για να πάψουν να μιλούν πομάκικα και να μάθουν τουρκικά, δέχονταν μεγάλη πίεση και ξυλοδαρμό. Το πομακόπουλο των έξι ετών υποχρεωνόταν να μαθαίνει ξένες γλώσσες πλην της μητρικής του και τρία αλφάβητα (αραβικό, λατινικό/τουρκικό, ελληνικό). Ο Αχμέτ Μετέ με ανατολίτικη πονηριά και τεχνάσματα, ισχυρίστηκε ότι είναι λίγο Πομάκος, λίγο Τούρκος και ότι είναι Μουφτής. Είναι πράγματι…μουφτής, αλλά εγκάθετος της Τουρκίας και όχι εκλεγμένος από τον κόσμο! Εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα και όχι των μουσουλμάνων της Θράκης. Όπως και άλλοι θρησκευόμενοι στη Θράκη, εκμεταλλεύονται και εμπορεύονται την ισλαμική πίστη, αντί να διδάξουν το ισλάμ που είναι θρησκεία αγάπης και σεβασμού προς κάθε γλώσσα, προς κάθε φυλή και κάθε χρώμα. Ευχαριστώ»
Αποκαλυπτική τρομοκρατία!
Επίθεση από πιθηκόμορφο Γενίτσαρο…
Η παρέμβαση του ΓΕΝΝΑΙΟΥ Ιμάμ Αχμέτ, κατακρήμνισε ως χάρτινο πύργο, μέσα σε ένα λεπτό, την ψεύτικη εικόνα που είχαν δημιουργήσει για τη Θράκη (στους Ευρωπαίους) με τόσο κόπο, χρόνο και χρήμα οι Τούρκοι.
Κύματα ασυγκράτητης οργής διαπέρασαν τους τουρκόφρονες. Κάποιος πιθηκόμορφος γενίτσαρος εκ Ξάνθης,
επιτέθηκε, αρχικά φραστικά, στην τουρκική γλώσσα, και στη συνέχεια ετοιμάσθηκε να κινηθεί απειλητικά εναντίον
του διευθυντή μας. Δυστυχώς, κάποιος συνοδός συγκράτησε τον μαινόμενο πιθηκόμορφο γενίτσαρο και έτσι χάθηκε η μοναδική ευκαιρία ενώπιον όλων των εκπροσώπων των ευρωπαϊκών μειονοτήτων, να αποκαλυφθεί η ψυχολογική και φυσική βία που ασκείται σε βάρος των Πομάκων.
Εποικοδομητικές ζυμώσεις και απόκτηση ευρωπαίων υπερασπιστών
Πολλοί Ευρωπαίοι πλησίασαν τους Μουσταφά Σερήφ και Ιμάμ Αχμέτ και τους έδωσαν συγχαρητήρια για το θάρρος τους. Ο Μουσταφά και ο Ιμάμ εξηγούσαν ακατάπαυστα την κατάσταση των Πομάκων και την ιδεολογική τρομοκρατία που υφίστανται από την Τουρκία. Χάρη, λοιπόν, στην ανοησία των Τούρκων να τους φέρουν μπροστά στα πόδια τους, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με εκπροσώπους δεκάδων ευρωπαϊκών μειονοτήτων, που διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να το πράξουν. Το ευρωπαϊκό ακροατήριο των πομακικών προβλημάτων το ετοίμασαν με δικά τους έξοδα, οι Τούρκοι…! Μπράβο…! Αντί να διευρύνουν την διεθνοποίηση των δικών τους «προβλημάτων», βοήθησαν αποφασιστικά στη διεθνοποίηση του Πομακικού!
Μετά από αυτά, υπήρξαν επαφές και ανοίχθηκαν συγκεκριμένοι δίαυλοι επικοινωνίας με ευρωπαϊκές μειονότητες, που για ευνόητους λόγους δεν θα αποκαλύψουμε.
Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ
Ήρθε από τον πλανήτη …Σείριο!
Πολλοί απόρησαν για την παρουσία του Τούρκου προξένου Κομοτηνής, Αλί Ριζά Ακιντζί, ο οποίος εκλήθη (ως τι άραγε;) και απηύθυνε προκλητικό χαιρετισμό. Χωρίς κανένα πρόσχημα άρχισε το κατηγορητήριο σε βάρος της Ελλάδας απαριθμώντας τομείς όπου διαπιστώνει ο ίδιος παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ κλπ Κατ επανάληψιν κατονόμασε την μειονότητα της «δυτικής» (όχι πάντως «ελληνικής») Θράκης ως «τουρκική», αναφέρθηκε στην Οθωμανική αυτοκρατορία και έκανε υποδείξεις στην Ελλάδα για να επιδείξει ανεκτικότητα προς τις μειονότητες… (προφανώς όπως και η χώρα του η Τουρκία!)
Εάν αυτό γινόταν σε μία σοβαρή χώρα, ο συγκεκριμένος πρόξενος θα έπρεπε να σταλεί πακέτο από εκεί που ήρθε. Επειδή οι λεονταρισμοί του συνεχίζουν να μένουν αναπάντητοι από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, καμαρώνει και περιφέρεται μέσα στην Ελληνική Θράκη, σαν γύφτικο σκεπάρνι…
Θυμίζουμε ότι αυτός ο μισέλλην, με τον οποίο σαλιαρίζουν εμετικά σε ποικίλες εκδηλώσεις οι εγχώριοι χριστιανοί πολιτικάντηδες (βουλευτές, δήμαρχοι, σύμβουλοι και τσανακογλύφτες πάσης φύσεως), είχε πριν από λίγο καιρό το θράσος να ζητήσει να ξηλωθεί από την Καβάλα, η πινακίδα ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ, η οποία αναφέρεται στην Κύπρο (βλ. προηγούμενο φύλλο ΖΑΓΑΛΙΣΑ).. Σημειώνουμε ότι όταν σηκώθηκε να μιλήσει σχεδόν κανείς από τους Ευρωπαίους συνέδρους δεν τον χειροκρότησε. Ο μόνος του οποίου τα χέρια άναψαν από τα απανωτά παλαμάκια, ήταν ο ψευτομουφτής Ξάνθης Αχμέτ Μετέ. Χειροκροτούσε το αφεντικό του…
Οι μουσουλμάνοι αυτοδιοικητικοί …
Η αντιδήμαρχος Κομοτηνής, κα Σιμπέλ Μουσταφάογλου, εκλήθη να απευθύνει χαιρετισμό από το βήμα, με την ιδιότητά της ως αντιδήμαρχος Κομοτηνής. Γνώριζε ο δήμαρχος Κομοτηνής κ. Γ. Πετρίδης τι έγινε με την αντιδήμαρχο που ο ίδιος διόρισε (παρά το γεγονός ότι προέρχεται από αντιπολιτευόμενο φιλο-τουρκικό συνδυασμό); Μήπως «κάνει τον Κινέζο», κρύβεται επιμελώς, συμφωνεί, έδωσε έγκριση ή δεν τον νοιάζει;
Μάλιστα, κάποιοι ευρωπαίοι σύνεδροι, αναρωτήθηκαν γιατί στο περυσινό (2014) προπαρασκευαστικό του Συνεδρίου, ταξίδι τους στην Κομοτηνή, όταν συναντήθηκαν με το δήμαρχο Κομοτηνής κ. Γ. Πετρίδη, αυτός δεν τους είπε λέξη για τους Πομάκους;
Χαιρετισμό όμως απηύθυνε και ο αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης κ. Κατραντζή Μουσταφά. Αν και η τοποθέτησή του ήταν ήπια, γεννάται και πάλι το ερώτημα: είχε την έγκριση του περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Γ. Παυλίδη; Την προσφώνησή του δεν την έκανε ούτε ως ιδιώτης, ούτε ως επαγγελματίας, αλλά ως αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης... το γνώριζε ο κ. Παυλίδης, ή και αυτός κάνει την (Ξανθιώτικη) πάπια;
Οφείλουν και οι δύο – περιφερειάρχης και δήμαρχος- να απαντήσουν, τουλάχιστον, στους χριστιανούς ψηφοφόρους τους…
Φωτογραφική τρομοκρατία!
Οι δράστες συνελήφθησαν επ αυτοφώρω…
Κλασική μέθοδος των γενίτσαρων, οι οποίοι φυτοζωούν από τα ψίχουλα που τους πετάει ο εκάστοτε Τούρκος πρόξενος, είναι να εμφανίζονται σε εκδηλώσεις με την ιδιότητα του δημοσιογράφου και να φωτογραφίζουν «αντιφρονούντες», για να παραδώσουν στη συνέχεια το υλικό στο προξενείο. Την ίδια τακτική ακολούθησαν και μέσα στην αίθουσα ήδη από τα πρώτα λεπτά του συνεδρίου, όταν με σκοπό να τρομοκρατήσουν τους προέδρους των Πομακικών Συλλόγων τους φωτογράφιζαν προκλητικά, ακατάπαυστα και σχεδόν εξ επαφής, ώστε να ασκήσουν επάνω τους ψυχολογική βία. Το μήνυμα ήταν «σας φωτογραφίζουμε και θα ακολουθήσουν τα δέοντα…». Όμως και πάλι συνάντησαν την αδιαφορία των Γενναίων Πομάκων. Σαν μην έφθανε αυτό, στη συνέχεια, ένας εξ αυτών, συνελήφθη επ αυτοφώρω από συνεργάτη της εφημερίδας μας, να δείχνει με ρουφιάνικο τρόπο, τις φωτογραφίες με τα πρόσωπα των Πομάκων, στον καθήμενο αντιπρόεδρο του κόμματος ΚΙΕΦ (DEB) Οζάν Αχμέτογλου, στο διερμηνέα του τουρκικού προξενείου Κομοτηνής (με το ξυρισμένο κεφάλι) και σε άλλους... Ο θύτης έγινε θύμα…Θαυμάστε την απαθανάτιση της υπέροχης στιγμής από φωτογραφική μηχανή της ΖΑΓΑΛΙΣΑ! Μία εικόνα χίλιες λέξεις…
Το δείπνο και οι …απολογίες των Τούρκων
Ξεβράκωμα του ψευτομουφτή Αχμέτ Μετέ
Όταν, στο δείπνο, οι Ευρωπαίοι ρώτησαν τους Τούρκους τι συμβαίνει, αυτοί άρχισαν να τους λένε ότι δεν υπάρχουν Πομάκοι, ότι η γλώσσα τους δεν υπάρχει, ότι είναι βουλγαρική, όλοι είναι Τούρκοι, και αυτοί είναι βαλτοί άνθρωποι του ελληνικού κράτους, που θέλουν να τους …διαλύσουν και άλλα. Την επομένη, οι Ευρωπαίοι μετέφεραν τα επιχειρήματα των Τούρκων στον Αχμέτ Ιμάμ και όταν τους εξήγησε τη σχέση του με το ελληνικό κράτος και τους διωγμούς που υπέστη και υφίσταται από αυτό μέχρι σήμερα, κυριολεκτικά σοκαρίστηκαν..Ο Αχμέτ Ιμάμ, όπως γράψαμε και σε πρόσφατο φύλλο της ΖΑΓΑΛΙΣΑ, απολύθηκε από το ελληνικό κράτος από τη θέση του εκπαιδευτικού και παρέμεινε ως σήμερα άνεργος και πένης. Αυτή είναι η στήριξη του ελληνικού κράτους…
Γνωστοποιήθηκε ακόμη στους Ευρωπαίους συνέδρους ότι η τουρκο-μ ε ι ο ν ο τ ι κ ή ηγεσία και προσωπικά ο ψευτομουφτής Αχμέτ Μετέ, αρνείται να καταδικάσει τα εγκλήματα της ισλαμο-φασιστικής οργάνωσης ISIS και των βάρβαρων τεράτων του …ισλαμικού κράτους. Η σιωπή είναι υποστήριξη…
Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα αυτιά τους…Κατάλαβαν ότι τα πράγματα στην Ελληνική Θράκη δεν είναι όπως τους τα παρουσίαζαν οι Τούρκοι και ότι ο αγώνας των Πομάκων είναι μοναχικός και δίδεται κάτω από πολύ σκληρές συνθήκες.
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
Επιθετικός κατά των διοργανωτών και ο εκπρόσωπος της Φρυζίας Frank de Boer, ο οποίος τη δεύτερη μέρα άσκησε έντονη κριτική για την κατάχρηση του χρόνου από τους (τουρκόφρονες) ομιλητές
ΜΑΖΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καθηγητής Κων. Τσιτσελίκης «Η μειονότητα να ανεχθεί ετερότητες στο εσωτερικό της…»
Θετική εξέλιξη, την οποία καταγράφουμε και θα την έχουμε υπόψιν μας για το μέλλον, είναι η αργοπορημένη στροφή προς την πραγματικότητα του καθηγητή Κων/νου Τσιτσελίκη, ο οποίος αφού ταλανίσθηκε επί μακρόν από τις ιδεολογικές του αγκυλώσεις, αντιλήφθηκε επιτέλους την ύπαρξη των Πομάκων και τα πολιτιστικά τους δικαιώματα. Στην εισήγησή του είπε μεταξύ άλλων «Έχουμε την ελευθερία να δηλώνουμε ότι είμαστε Τούρκοι, Λάπωνες Σουηδοί, εκεί έχουμε ένα πρόβλημα ακόμα, και στο συμβολικό του ονόματος ….να μπορούμε να δραστηριοποιούμαστε γύρω από μια ονομασία, όποια και αν είναι και αυτή, και ας είναι και Πομάκος, Τσιγγάνος, Σουηδός κλπ, αυτό πειράζει και αυτό πειράζει και τις δυο πλευρές, και τους μειονοτικούς Τούρκους και τους Έλληνες και τις ελληνικές κυβερνήσεις.
Αυτό λοιπόν θα πρέπει, να το δει, και η ίδια η μειονότητα, να μπορέσει να ανεχθεί άλλες ετερότητες στο εσωτερικό της…μπορεί να υπάρχουν Πομάκοι ή Τσιγγάνοι, να είναι μουσουλμάνοι, αλλά δεν είναι Τούρκοι. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουν ότι η ελευθερία, το να δηλώνω οτιδήποτε είναι συστατικό στο ζήτημα της διεκδίκησης των δικαιωμάτων»
Συγγραφέας Ηρακλής Μήλλας
«Οι Πομάκοι δεν έχουν μητέρα πατρίδα…»
Ο Κωνσταντινουπολίτης συγγραφέας Ηρακλής Μήλλας, ο οποίος διατηρεί σχέσεις με μέλη της εθνικιστικής ηγεσίας, στην εισήγησή του είπε μια αλήθεια (ελπίζουμε να μην του ξέφυγε) η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το βαθμό …αποδοχής του! Κατηγόρησε σαφώς τη μειονότητα ότι γινόμενη υποχείριο της Τουρκίας χάνει το δικό της λόγο και δημιουργείται «ένα πλαίσιο έλλειψης δημοκρατίας γιατί πλέον δεν ανέχονται μειονότητες μέσα στη μειονότητα (Σημ. ΖΑΓΑΛΙΣΑ: εννοεί τους Πομάκους, χωρίς να τους κατονομάζει), δηλαδή δεν θέλουν να υπάρχουνε φωνές που διαφοροποιούνται και χαλάνε τη συνοχή αυτής της μειονότητας … εάν έχεις μία άλλη αντίληψη τότε θεωρείσαι ξένο σώμα μέσα στη μειονότητα, οπότε και προδότης της μειονότητας».
Σε άλλη παρέμβασή του, απαντώτας σε τοποθέτηση του Χαλίτ Χαμπίπογλου, ο οποίος κινιόταν σε λογικές που δεν είναι αποδεκτές στην Ευρώπη (όπως, ότι όλες οι μειονότητες έχουν μητέρα πατρίδα), είπε: «δεν ξέρω πόσοι είναι στη Θράκη (sic), αλλά οι Πομάκοι δεν έχουν μητέρα πατρίδα, όπως και οι Ρωμά». Επιτέλους, ο κ. Μήλλας ωριμάζει με τα χρόνια και βρήκε το θάρρος να αναφέρει δημοσίως το …απαγορευμένο μας όνομα. Μια πολύ ευγενική και κεκαλυμμένη διατύπωση για να περιγράψει τη σκληρή γενοκτονία που υφίστανται οι Πομάκοι.
Καθηγητής Μαυρομμάτης Γιώργος
«Αν δεν υπάρχουν Πομάκοι στη Θράκη, τότε, δεν υπάρχουν και Τούρκοι…»
Στο διάλειμμα της πρώτης μέρας του συνεδρίου, οι Ιμάμ Αχμέτ, Κεμάλ Φαρζλή και Σερίφ Μουσταφά καθόταν στα τραπεζάκια που βρίσκονται έξω από την είσοδο του ξενοδοχείου «Χρήστος και Εύη», ανάμεσα σε Τούρκους εθνικιστές και ευρωπαίους εκπροσώπους μειονοτικών ομάδων. Από μπροστά τους πέρασε ο καθηγητής Γιώργος Μαυρομμάτης, ο οποίος χτύπησε φιλικά στην πλάτη τον Ιμάμ Αχμέτ και έδωσε συγχαρητήρια στους Πομάκους για την παρέμβαση τους και στη συνέχεια είπε δυνατά (για να τον ακούσουν και οι Τούρκοι) «το λέω πάντα εγώ, πως αν δεν υπάρχουν Πομάκοι, τότε, δεν υπάρχουν και Τούρκοι στη Θράκη». Φεύγοντας του έδωσαν το ενημερωτικό φυλλάδιο Pomaks: Cultural Genocide.
Οθωμανικά μνημεία και άδεια καθίσματα!
Προσβολή στους Οθωμανούς…
Και ενώ αναμενόταν να καταγγελθεί πανηγυρικά στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη η βάρβαρη συμπεριφορά των Ελλήνων σε βάρος των οθωμανικών μνημείων της Θράκης, αντιθέτως, αυτός τον οποίο …κατήγγειλαν οι σύνεδροι, ήταν ο ομιλητής Ιμπραχίμ Μπαλταλί (εκδότης του εθνικιστικού τουρκόφωνου περιοδικού Batı Trakya Ruzgari), ο οποίος τους έπρηξε με τις μπουρδολογίες που αράδιαζε.
Μία ευρωπαία σύνεδρος κυριολεκτικά κοιμόταν στη θέση της… Για λόγους ευγενείας δεν δημοσιεύουμε την φωτογραφία της.
Από ένα σημείο και μετά, ο αμήχανος Μπαλταλί, άρχισε να προβάλει γρηγορότερα τις διαφάνειές του, διότι οι Οθωμανοί δεν συγκινούσαν ιδιαιτέρως τους συνέδρους…Στο διάδρομο είχε περισσότερο κόσμο από ό,τι μέσα στην αίθουσα. Οι φαντασιώσεις του Μπαλταλί, είχαν άδοξο τέλος μπροστά στα άδεια καθίσματα της αιθούσης...
«Τα παραπαίδια των Τούρκων»
Προκλητική απαξίωση των σκοπιανιζόντων
Εντύπωση προξένησε η πολυεπίπεδη περιφρόνηση με την οποία αντιμετώπισαν οι τουρκόφρονες τους εξ Εδέσσης σκοπιανίζοντες, ήτοι την εισηγήτρια Νατσουλίδου Ευγενία, τον Πέτρο Καζιά και τον παπά Τσαρκνιά. Η εναρκτήρια προσβολή άρχισε με την ομιλία του ψευτομουφτή Ξάνθης, ο οποίος αναφερόμενος στους Πομάκους είπε ότι δεν είναι «ούτε Έλληνες, ούτε Μακεδόνες, αλλά Τούρκοι», απαντώντας έτσι στους κατά καιρούς ισχυρισμούς των ελλήνων σκοπιανιζόντων, ότι οι Πομάκοι είναι εξισλαμισμένοι «Μακεδόνες». Επί πλέον, την ώρα της εισηγήσεως της Νατσουλίδου, οι περισσότεροι τουρκόφρονες είχαν φύγει στην Κομοτηνή ή ήταν χαλαροί και απολάμβαναν αναψυκτικά στο μπαρ και την πισίνα του ξενοδοχείου.
Κάποιοι ισλαμιστές τουρκόφρονες ενοχλήθηκαν ιδιαίτερα από την θρησκευτική περιβολή του παπα-Τσαρκνιά, σχολιάζοντας «Τι δουλειά έχουν εδώ οι άπιστοι χριστιανοί;»
Πράγματι, τα δάκρυα που χύνουν οι Τούρκοι για τα …προβλήματα των σκοπιανιζόντων είναι αποκλειστικά και μόνο κροκοδείλια (και ανθελληνικά). Ας ζούσαν οι σκοπιανίζοντες μέσα στην Τουρκία και τότε θα βλέπαμε πως θα τους συμπεριφερόντουσαν οι Τούρκοι και σε πόσα συνέδρια για τα μειονοτικά δικαιώματα θα τους προσκαλούσαν…Και μια σοφή συμβουλή- ελληνική φράση: Τούρκο φίλευε, τον κώλο σου φύλαγε…
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΛΑΓΟΣ…
Ο πρόεδρος της FUEN κ. Hans Heinrih Hansen, βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση όταν άρχισαν «με το καλημέρα» εντός της αιθούσης και στο παρασκήνιο να εξαπολύονται τα πομάκικα βέλη.
Όταν, μάλιστα, στο πρώτο διάλειμμα, περικυκλώθηκε από τους ΤΡΕΙΣ ΓΕΝΝΑΙΟΥΣ Πομάκους, είπε ότι έχουν ενδιαφέρον τα όσα ισχυρίζονται και θα τα εξετάσει… όταν όμως η πίεση επάνω του αυξανόταν, έσπευσε να φύγει άρον άρον μη τυχόν και τον δουν οι Τούρκοι και τον κακο-χαρακτηρίσουν για τις κακές του συναναστροφές…
Τι φοβάται ότι θα χάσει άραγε και το έβαλε στα πόδια ο αξιότιμος κύριος πρόεδρος της FUEN; Μήπως να μην τον δουν οι Τουρκόφρονες και τον κατηγορήσουν ότι στηρίζει τους Πομάκους;
ΚΑΙ …ΠΟΜΑΚΙΚΟΣ ΛΑΓΟΣ!
Πού ήταν άραγε οι πλουσίως -ανά το πανελλήνιο περιφερόμενοι- και επιδαψιλευμένοι με ηθικές και λοιπές απολαβές Πομάκοι, οι οποίοι προβάλλονται ακατάπαυστα από τις τοπικές εφημερίδες και τα τοπικά ΜΜΕ; Οι πληροφορίες λένε ότι έκλ... μέντες (ή πομάκικες πατάτες)! Οι εκ του ασφαλούς κορώνες είναι εύκολες, όμως η Μεγάλη Μάχη της Θράκης (πανευρωπαϊκής εμβέλειας) δόθηκε στις 14-16 Μαίου 2015 και αυτοί ήταν ΑΠΟΝΤΕΣ (κρυμμένοι στα σπίτια τους).
Ο Καραισκάκης σε όσους την κρίσιμη στιγμή της μάχης την κοπανούσαν και άφηναν αφύλακτα τα ταμπούρια στον επιτιθέμενο εχθρό, όταν ξαναεμφανίζονταν στο προσκήνιο τους φώναζε και ενώπιον όλων, τους φορούσε το βρακί της Κατερίνας…
Εμείς, θα τους φορέσουμε το βρακί της Εμινέ (τυχαίο όνομα το οποίο θα χρησιμοποιούμε πλέον…).
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΓΟΣ!
Πού ήταν άραγε οι χριστιανοί βουλευτές Θράκης (πρώην και νυν) τους οποίους ψήφισαν οι χριστιανοί συμπολίτες για να τους εκπροσωπούν; Απουσίαζαν στην Αθήνα, πόζαραν καμαρωτοί σε καμιά τοπική παρέλαση, επισκέφθηκαν κανένα πανηγύρι, ασχολιόντουσαν με τις επιχειρήσεις τους, ή είχαν εκδράμει στα εξοχικά τους να απολαύσουν την ηλιόλουστη μέρα; Προφανώς είχαν σοβαρότερες ασχολίες… από την υπεράσπιση της πατρίδας από τον επιτιθέμενο τουρκικό αλυτρωτισμό…Το χειρότερο είναι ότι υπήρξαν συγκεκριμένοι πολίτες που τους τηλεφώνησαν και τους ζήτησαν να δράσουν, αλλά άκουσαν μύριες πολιτικάντικες δικαιολογίες…Μόλις περάσει η βροχή θα τους ξαναδούμε καμαρωτούς να εμφανίζονται δημοσίως σαν τα σαλιγκάρια…
Στέργιος επισμάνεψε…(ή, Στέργιος κοιμάται όρθιος…)
(Θρακιώτικο δημοτικό τραγούδι)
Απόντα από το κρίσιμο συνέδριο όλα τα υπερ-πατριωτικά θρακιώτικα σωματεία, σύλλογοι, ομοσπονδίες και οι κατά καιρούς αναφυόμενοι Θρακάρχες, σαχλοειδείς μπούφοι, αναλυτές, πολιτικάντηδες και ειδήμονες περί Θράκης. Πληροφορηθήκαμε ότι κάποιοι πολίτες απηύθυναν έκκληση σε συγκεκριμένα θρακιώτικα σωματεία να δραστηριοποιηθούν, αλλά συνάντησαν την απόλυτη μακαριότητα… Προφανώς οι πίτες, οι μεταξύ τους βραβεύσεις, οι χοροί και τα τραγούδια, τους απασχολούν περισσότερο από την υπεράσπιση της ιδιαίτερής τους πατρίδας…
Είναι περιττό να αναφερθούμε και στην απουσία καθηγητών ειδικών σε θέματα (μειονοτικών δικαιωμάτων, οθωμανικής ιστορίας κλπ κλπ) από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, οι οποίοι θυμούνται τον ακριτικό του χαρακτήρα, μόνο όταν είναι να ζητήσουν χρήματα από την Αθήνα. Ποιος χαζός θα παρατήσει τη ζεστασιά της άνετης πολυθρόνας στο γραφείο του, για να ασχοληθεί με αυτά; Και τι τους νοιάζει αυτούς αν συντελείται μια πολιτισμική γενοκτονία στη Θράκη ή αν απειλείται η ίδια η Θράκη; Ποτέ κανείς κύριος καθηγητής (τρομάρα τους!) δεν έχασε όταν κρύφτηκε ή σιώπησε…
Το ελληνικό ΥΠΕΞ και οι …τρεις συνιστώσες
Δημιουργική ασάφεια…!
Και μέσα στον ορυμαγδό της μάχης ενεφανίσθη και η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ, όλο…γενναιότητα! Φυσικά και αστειευόμαστε, διότι πρόκειται για ανακοίνωση ενός υπουργείου του οποίου, η αδιάφορη και καλοβολεμένη αραχνιασμένη γραφειοκρατία, συμβάλλει επί δεκαετίες στη γενοκτονία μας και μας παραδίδει ξανά και ξανά στους Τούρκους. Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, φαίνεται ότι κινήθηκε στο κλίμα της δημιουργικής ασάφειας του Βαρουφάκη, αφού ο μέγας διπλωματικός εγκέφαλος που την συνέταξε προέτρεψε την FUEN να εκπροσωπηθούν στο συνέδριό της και οι τρεις μειονοτικές συνιστώσες…χωρίς όμως να τις κατονομάζει. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ανακοίνωση προκάλεσε τον γέλωτα και την ειρωνεία ευρωπαίων συνέδρων, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τα της περιοχής και αναρωτιόντουσαν εάν οι άλλες δύο μειονοτικές συνιστώσες, πλην της τουρκικής, είναι οι Ζουλού ή οι ιθαγενείς της Παπούα-Νέας Γουϊνέας…
ΧΑΘΗΚΑΝ (!) οι αιτήσεις των Πομάκων…
Συμβαίνει και εις τας Ευρώπας…
Ο δύο ιστορικοί σύλλογοι, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πομάκων και το Κέντρο Πομακικών Ερευνών, είχαν αποστείλει από κοινού αιτήματα εγγραφής τους στην FUEN στις 1.11.2014. Μετά από άκαρπη αναμονή ενός και πλέον μήνα ενόχλησαν τηλεφωνικώς τη Γραμματεία της FUEN, ο οποία με ηλεκτρονικό μήνυμα (φέρων την υπογραφή της κας Jenni Ali-Huokuna) τους απάντησε ότι πρέπει να συμπληρώσουν ειδικά έντυπα-αιτήσεις και ότι «οι αιτήσεις εγγραφής των δύο Πομακικών Συλλόγων θα εξετασθούν στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μελών της FUEN , τον Μάϊο του 2015 στην Κομοτηνή». Πράγματι, συμπληρώθηκαν τα έντυπα και απεστάλησαν για μεν το Κέντρο Πομακικών Ερευνών στις 17.2.2015 και για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πομάκων στις 18.2.2015.
Και η FUEN ετήρησε σιγή ασυρμάτου…
Όταν ενοχλήθηκε και πάλι η Γραμματεία στις 11.5.2015 (παραμονές του Συνεδρίου) η απάντηση ήταν ότι δεν βρίσκουν τις αιτήσεις…!
Αμέσως (11.5.2015), εστάλησαν και πάλι μαζί με το ιστορικό και συνημμένα όλα τα έγγραφα που απεδείκνυαν ότι οι αιτήσεις υποβλήθηκαν αρχικά από την 1.11.2014.
Και πάλι ο ασύρματος της FUEN εσίγησε…έως ότου αφίχθη σύσσωμη στην Κομοτηνή (13.5.2015) και επακολούθησαν όσα περιγράφουμε.
Άραγε, χάθηκαν και οι δύο ατομικές αιτήσεις του προέδρου κ. Ιμάμ Αχμέτ, ο οποίος ζήτησε γραπτώς να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των εισηγητών με θέμα τα «Δικαιώματα των Πομάκων» (επιστολές προς τη FUEN, της 26.3.2015 και μετά από μάταιη αναμονή, στις 15.4.2015);
Πάντως η Γραμματεία δεν έχασε φέτος τις αιτήσεις εγγραφής των
«Μακεδόνων» της Αλβανίας ή πέρυσι των «Τούρκων» της Δωδεκανήσου…
ΤΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Μακελειό και την τρίτη μέρα (Σάββατο 16.5.2015) στην κεκλεισμένων των θυρών Γενική Συνέλευση, όπου δεν παρέστησαν οι δύο πομακικοί σύλλογοι, διότι συμμετείχαν μόνο τα μέλη της FUEN.
Τα πρόσωπα των εξερχομένων τουρκοφρόνων μαρτυρούσαν ότι και εκεί δεν τα πήγαν τόσο καλά όσο ήλπιζαν. Το επιβεβαίωσαν και οι Ευρωπαίοι στους οποίους απευθυνθήκαμε. Αφαιρέθηκαν ουσιώδη στοιχεία από το ετοιματζίδικο Ψήφισμα που υπέβαλε ο πρόεδρος της FUEN, κ. Hans Heinrih Hansen και απηχούσε αποκλειστικά τις ανθελληνικές θέσεις των Τούρκων.
Τελικώς, εγκρίθηκαν τρία ψηφίσματα, εκ των οποίων στο ένα οι σύλλογοι των τουρκοφρόνων ψήφισαν λευκό, διότι όπως έγινε αντιληπτό τους ενόχλησε ιδιαίτερα μία συγκεκριμένη παράγραφος, η οποία θεωρούν ότι θίγει την Μητέρα Πατρίδα Τουρκία, επιβεβαιώνοντας έτσι μόνοι τους ότι είναι αλυτρωτικά όργανα ενός ξένου κράτους. Το απόσπασμα του ψηφίσματος που τους στενοχώρησε:
“Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων (Federal Union of European Nationalities - FUEN)
……….
Καλεί όλα τα Κράτη:
Να αναγνωρίσουν το γεγονός ότι οι μειονότητες διαθέτουν τη δική τους υπόσταση, να μην εκλαμβάνουν τις μειονότητες ως αντικείμενα κρατών – προστατών και να εγκαταλείψουν πρακτικές εκμετάλλευσης των μειονοτήτων και των δικαιωμάτων τους για την προώθηση των αλυτρωτικών τους διεκδικήσεων”
Οι …καταπιεσμένοι Κομοτηναίοι ομιλητές
Κάποιοι από τους εκ Θράκης ομιλητές του συνεδρίου:
Περβίν Χαϊρουλάχ, μόνιμη συκοφάντης της Ελλάδος σε όλα τα διεθνή φόρα
Χαλίλ Μουσταφά, καταπιεσμένος νεαρός δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κομοτηνής
Ονούρ Μουσταφά Αχμέτ,
καταπιεσμένος απόφοιτος του ΔΟΣΑ (Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης)
Ιμπραχίμ Μπαλταλί, καταπιεσμένος εκδότης του εθνικιστικού τουρκόφωνου περιοδικού Batı Trakya Ruzgari
Χαλίτ Χαμπίπογλου, καταπιεσμένος πρόεδρος της «Ομοσπονδίας Τούρκων Δυτικοθρακιωτών Ευρώπης»

Επιμύθιον
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΔΗΛΩΣΗ!
Ο Ιμάμ Αχμέτ, έκανε την ακόλουθη απολαυστική δήλωση : «Χάρη στα εγχώρια όργανα της Τουρκίας καταφέραμε να διεθνοποιήσουμε το Πομακικό. Πλέον τα μέλη της FUEN θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορούνται σε τακτική βάση για όλες τις εξελίξεις στη Θράκη, από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πομάκων και την ΖΑΓΑΛΙΣΑ. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους διοργανωτές και ιδιαίτερα το κόμμα ΚΙΕΦ (DEB) , την Ομοσπονδία Τούρκων Θρακιωτών Ευρώπης και τον Σύλλογο Αποφοίτων Πανεπιστημίων, για τη διεύρυνση των οριζόντων του Πομακικού κινήματος. Το Συνέδριο της FUEN ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για τους Πομάκους και τον αγώνα μας. Τους προτείνω να γίνει ξανά στην Κομοτηνή και το έτος 2016…».
Τεύχος 78, Απρίλιος - Μάιος 2015  

Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

ΗΠΑ: Έγγραφα της DIA αποκαλύπτουν ότι η Δύση θέλει ένα "Σαλαφιστικό Πριγκιπάτο στην Ανατολική Συρία"

Robert Barsocchini (Washington’s Blog) / ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ
Νέα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της αμερικανικής Υπηρεσίας Αμυντικών Πληροφοριών (DIA) από το 2012:
Στη Συρία:
Οι Σαλαφιστές, η Μουσουλμανική Αδελφότητα, και η AQI είναι οι κύριες κινητήριες δυνάμεις της εξέγερσης στη Συρία.
Η AQI [Αλ Κάιντα στο Ιράκ, η οποία έγινε ISIS: "η ISIS, κάποτε ονομαζόταν AQI"] υποστήριξε την συριακή αντιπολίτευση από την αρχή, τόσο ιδεολογικά όσο και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης ...
... Οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης προσπαθούν να ελέγξουν τις ανατολικές περιοχές (Hasaka και Deir ez-Zor), δίπλα στις δυτικές ιρακινές επαρχίες (Μοσούλη και Ανμπάρ), εκτός από τα όμορα σύνορα με την Τουρκία. Οι Δυτικές χώρες, οι χώρες του Κόλπου και η Τουρκία στηρίζουν τις προσπάθειες αυτές.
Εάν η κατάσταση ξεδιαλύνει, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ενός δηλωμένου ή αδήλωτου Πριγκιπάτου Σαλαφιστών στην ανατολική Συρία (Hasaka και Deir ez-Zor), και αυτό είναι ακριβώς που οι υποστηρικτικές δυνάμεις στην αντιπολίτευση θέλουν, με σκοπό την απομόνωση του συριακού καθεστώτος...
Ορισμένες έννοιες:
Το σαλαφιστικό κίνημα (σύμφωνα με την Wikipedia):
Το σαλαφιστικό κίνημα, γνωστό και ως κίνημα Salafi, είναι ένα κίνημα των σουνιτών του Ισλάμ που παραπέμπει στο δόγμα που είναι γνωστό ως Σαλαφισμός.
Το σαλαφιστικό κίνημα περιγράφεται συχνά και ως Ουαχαμπισμός, αλλά οι σαλαφιστές θεωρούν τον όρο "Ουαχάμπι" υποτιμητικό. Σε άλλες περιπτώσεις, ο σαλαφισμός έχει περιγραφεί ως ένα υβρίδιο του Ουαχαμπισμού και άλλες κινήσεις, μετά την δεκαετία του 1960. Ο Σαλαφισμός έχει συνδεθεί με την κατά γράμμα, αυστηρή και πουριτανική ερμηνεία του Ισλάμ - και, ιδιαίτερα στη Δύση, με τους Σαλαφιστές τζιχαντιστές που ασπάζονται την επιθετική τζιχάντ εναντίον εκείνων που θεωρούν ότι είναι εχθροί του Ισλάμ, ως την νόμιμη έκφραση του Ισλάμ.
Τα τελευταία χρόνια, ο σαλαφισμός έχει συνδεθεί με την τζιχάντ των εξτρεμιστικών ομάδων που υποστηρίζουν τη δολοφονία αθώων αμάχων [αν και δεν μπορούν να χωρέσουν όλοι οι Σαλαφιστές σε αυτό το στερεότυπο].
Ένα πριγκιπάτο μπορεί να είναι είτε μια μοναρχική φεουδαρχία, είτε ένα κυρίαρχο κράτος, με κυβερνήτη ή βασιλιά ένα μονάρχη με τον τίτλο του πρίγκιπα ή ένα  μονάρχη με έναν άλλο τίτλο στο πλαίσιο της γενικής χρήση του όρου πρίγκιπας.
Έτσι, αυτό που τα έγγραφα λένε, ότι οι δυτικές δυνάμεις και οι συνεργάτες τους θέλουν, ένα "Σαλαφιστικό Πριγκιπάτο" στην Ανατολική Συρία, είναι ένα ισλαμικό μοναρχικό κράτος. Δεν πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι οι ΗΠΑ / Δυτικοί το θέλουν αυτό, δεδομένου ότι είναι σύμμαχοι με τόσες πολλές ισλαμικές δικτατορίες (δηλαδή τις χώρες του Κόλπου και την Τουρκία, όπως προαναφέρθηκε).
Ουαχαμπισμός (Σαουδική Αραβία)
Ο Ουαχαμπισμός είναι μια πιο αυστηρή, Σαουδαραβική μορφή του Σαλαφισμού, σύμφωνα με τον Mark Durie, ο οποίος δηλώνει ότι οι Σαουδαραβικοί ηγέτες «είναι ενεργοί και επιμελείς» στο να χρησιμοποιούν σημαντικούς οικονομικούς πόρους «στο να χρηματοδοτούν και να προωθούν τον Σαλαφισμό σε όλο τον κόσμο». Ο Ahmad Moussalli τείνει να συμφωνήσει με την άποψη ότι ο Ουαχαμπισμός είναι ένα υποσύνολο του Σαλαφισμού, λέγοντας ότι «κατά κανόνα, όλοι οι Ουαχαμπιστές είναι Σαλαφιστές, αλλά δεν είναι όλοι Σαλαφιστές Ουαχαμπιστές».
Διανομή κορανίων από σαλαφιστές στο Βερολίνο της Γερμανίας
Η Σαουδαραβική κυβέρνηση χρηματοδοτεί για την εξάπλωση του Σαλαφιστικού Ισλάμ σε όλο τον κόσμο. Οι εκτιμήσεις για τις Σαουδαραβικές δαπάνες για θρησκευτικούς σκοπούς στο εξωτερικό είναι "πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια", μεταξύ 2 δισεκατομμυρίων και 3 ανά έτος από το 1975 και «τουλάχιστον 87 δισεκατομμύρια δολάρια» μεταξύ των ετών 1987 - 2007.
«Βιβλία, υποτροφίες, τζαμιά» (για παράδειγμα, "πάνω από 1.500 τζαμιά χτίστηκαν από Σαουδαραβικούς δημόσιους πόρους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 χρόνων») έχουν πληρωθεί. Επιβραβεύονται δημοσιογράφοι και ακαδημαϊκοί, οι οποίοι ακολούθησαν και δημιούργησαν σε όλη την Αίγυπτο πανεπιστημιουπόλεις δορυφόρους για το Al Azhar, το παλαιότερο και πιο σημαντικό ισλαμικό πανεπιστήμιο. Ο Yahya Birt μετράει «1.500 τζαμιά, 210 ισλαμικά κέντρα και δεκάδες μουσουλμανικές ακαδημίες και σχολεία».
Αυτή η οικονομική βοήθεια έχει κάνει πολλά για να συντρίψει λιγότερο αυστηρές ερμηνείες του Ισλάμ, σύμφωνα με παρατηρητές, όπως οι Dawood al-Shirian και Lee Kun Yew και προκάλεσε την Σαουδαραβική ερμηνεία (μερικές φορές ονομάζεται “petro-Islam” - «πετρελαιο-Ισλάμ») να γίνεται αντιληπτή ως η ορθή ερμηνεία - ή ο "χρυσός κανόνας" του Ισλάμ - στο μυαλό πολλών μουσουλμάνων».
Και ενώ οι δυτικές δυνάμεις και οι συνεργάτες τους μπορεί να θέλουν ένα Σαλαφιστικό Πριγκιπάτο της Ανατολικής Συρίας, οι ίδιοι, κυρίως στις ΗΠΑ, ανοικτά υποστηρίζουν το πιο ακραίο σαλαφιστικό, ιεραποστολικό κράτος στον κόσμο: την Σαουδική Αραβία.
Οι ΗΠΑ έχουν υποστηρίξει την Σαουδική Αραβία από τότε που το πετρέλαιο ανακαλύφθηκε εκεί γύρω στα 1930.
Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος διακινητής όπλων στον κόσμο. Η μεγαλύτερη πώληση όπλων από τον μεγαλύτερο διακινητή όπλων παγκοσμίως ήταν στην Σαουδική δικτατορία, η οποία εγκρίθηκε από τον Ομπάμα το 2010:
Ο Ομπάμα προσκυνάει τον Αμπντουλάχ της Σαουδικής Αραβίας
Όπως γράφει ο Guardian:
Ο Μπαράκ Ομπάμα επιτρέπει την πώληση ρεκόρ των αξίας 60 δις $ σαουδαραβικών όπλων
Η μεγαλύτερη συμφωνία πώλησης όπλων στην ιστορία των ΗΠΑ ...
Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων στον κόσμο ...
Η Αμνηστία ανέφερε ότι, σε αντίθεση με την αμερικάνικη κυβέρνηση και την προπαγάνδα των μέσων ενημέρωσης, το καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας χειροτέρευσε κάτω από το τελευταίο δικτάτορα (ο οποίος πέθανε πρόσφατα), και γίνεται ακόμη χειρότερο τώρα υπό το νέο υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ δικτάτορα Abdulaziz, με τη Σαουδική Αραβία να διαπράττει δεκάδες αποκεφαλισμούς / σταυρώσεις, αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στις επίσημες κρατικές εκτελέσεις σε όλο τον κόσμο.
Έγγραφα των ΗΠΑ από το 2009 που διέρρευσαν από τα Wikileaks αποκάλυψαν ότι η Χίλαρι Κλίντον δηλώνει ότι η Σαουδική Αραβία είναι παγκοσμίως η μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης σουνιτικών τρομοκρατικών ομάδων.
Ο ίδιος ο Abdulaziz, η κορυφή της Σαουδαραβικής δικτατορίας, λέγεται από την Αλ Κάιντα, ότι είναι μία από τις πηγές χρηματοδότησής της και υποστήριξής της.
Σε αντίθεση με το Ιράν, το οποίο διαθέτει κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και ψηφοφορία, η Σαουδική Αραβία είναι ένας ξεκάθαρος δεσποτισμός που ζει μέσω του τρόμου, όπως με το δημόσιο μαστίγωμα αθώων πολιτών.
Σε αντίθεση με το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, όχι μόνο δεν αποκηρύττει τα πυρηνικά όπλα, αλλά Σαουδάραβες αξιωματούχοι υπόσχονται ότι ποτέ δεν θα αποκηρύξουν τα πυρηνικά όπλα ή και ακόμη θα κάνουν κάποια διαπραγμάτευση για τα πυρηνικά όπλα, κάτι το οποίο το Ιράν έχει συμφωνήσει να κάνει πολλές φορές, με τις ΗΠΑ να ακυρώνουν πάντα τις διαπραγματεύσεις, όπως ο Ομπάμα έχει κάνει στο παρελθόν, και το έκανε ξανά αυτή την εβδομάδα: «Οι ΗΠΑ σκοτώνουν την Συνδιάσκεψη για μια Ελεύθερη από Πυρηνικά Μέση Ανατολή».
Πράγματι, η Σαουδική Αραβία μόλις ανακοίνωσε τις προθέσεις της να γίνει πυρηνική δύναμη, μια προοπτική που είναι από καιρό γνωστή σε όλους.
Τίποτα από αυτά δεν εμποδίζει τις ΗΠΑ να κάνουν την μεγαλύτερη ποτέ πώληση θανατηφόρων όπλων στη δικτατορία ή να της πουλήσουν σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων αξίας απαγορευμένες βόμβες διασποράς το 2013, οι οποίες, όπως η HRW αναφέρει, χρησιμοποιούνται σήμερα στον συντονισμένο / υποβοηθούμενο από τις ΗΠΑ, επιθετικό πόλεμο της Σαουδικής Αραβία κατά της Υεμένης, από την οποία οι ΗΠΑ αρνούνται να διασώσουν τους υπηκόους τους, σε αντίθεση με άλλες οκτώ χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, της Κίνας, και της Ινδίας, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί αποστολές διάσωσης.
Για να είμαστε δίκαιοι, οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιηθεί αποστολές διάσωσης στην Υεμένη ... για Σαουδάραβες βομβιστές.

Οι νέοι πύραυλοι «Buk-M3» καλύτεροι και από τους S-300

Οι νέοι πύραυλοι εδάφους – αέρος Buk-M3 ξεπερνούν σε επιδόσεις ακόμα και τους πασίγνωστους αντιαεροπορικούς πυραύλους S-300.Οι νέοι πύραυλοι «Buk-M3» καλύτεροι και από τους S-300
Πηγή: RIA Novosti / Anton Denisov

Η νέα έκδοση των αυτοκινούμενων αντιαεροπορικών πυραυλικών συστημάτων «Buk-Μ3» έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί στις ρωσικές Δυνάμεις Αντιαεροπορικής Άμυνας μέχρι το τέλος του 2015. Το 2016, οι υπερσύγχρονοι «Buk» νέας γενιάς θα αρχίσουν να εντάσσονται επιχειρησιακά στις στρατιωτικές μονάδες, δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS καλά πληροφορημένη πηγή στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας.
Σύμφωνα με την πηγή του TASS, η ακτίνα επιχειρησιακής δράσης των νέων ρωσικών SAM (πυραύλων εδάφους – αέρος) είναι 70 Km, 25 Km παραπάνω από το προηγούμενο σύστημα, ενώ σε μια σειρά από παραμέτρους, οι πύραυλοι «Buk-Μ3» υπερτερούν ακόμα και του πυραυλικού συγκροτήματος μεγάλου βεληνεκούς S-300.
«Τα αποτελέσματα των δοκιμών έδειξαν ότι σε μια σειρά τεχνικών χαρακτηριστικών, το νέο πυραυλικό συγκρότημα «Buk-M3» εκτέλεσε με επιτυχία την αποστολή του. Οι επιδόσεις του βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τους S-300, ενώ σε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά, τους ξεπερνά», είπε ο συνομιλητής του ειδησεογραφικού πρακτορείου.

Κοντά στο απόλυτο 100%

«Πρωτίστως, μιλάμε για τις πιθανότητες επιτυχίας - χτυπήματος στόχου, που για τους «Buk-Μ3» είναι στο 99,99%, επίδοση που δεν δύναται να φτάσουν οι S-300», υπογράμμισε η στρατιωτική πηγή. Επιπλέον, πρόσθεσε, «το βεληνεκές του συστήματος αυξήθηκε κατά 25 Km σε σύγκριση με τον προκάτοχό του και φτάνει τα 70 Km».
Τον Απρίλιο εγκρίθηκε η προμήθεια του πυραυλικού συγκροτήματος για τις ανάγκες των ρωσικών ΕΔ. «Τώρα, για την τελική, επιχειρησιακή ένταξη του «Buk-Μ3» στις μονάδες, έχει απομείνει η ολοκλήρωση των κοινών κρατικών δοκιμών, οι οποίες έχει προγραμματιστεί να διεξαχθούν στο ίδιο πολύγωνο δοκιμών αυτό το καλοκαίρι. Αν και αυτές ολοκληρωθούν με επιτυχία, τότε το αντιαεροπορικό πυραυλικό συγκρότημα «Buk» νέας γενιάς, θα καταστεί επιχειρησιακό το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους», ξεκαθάρισε η πηγή.
Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί, ότι το νέο μέλος της οικογένειας «Buk» θα ενταχθεί στις ΕΔ μέχρι το τέλος του 2015. Το πυραυλικό συγκρότημα «Buk-M3» θα συνεχίσει την καλή παράδοση της οικογένειας πυραυλικών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας «Buk». Η προηγούμενη έκδοση «Buk- M2» θεωρείται σήμερα ένα από τα πιο αποτελεσματικά όπλα στην κατηγορία τους. Η ανάπτυξή του ολοκληρώθηκε το 1988, αλλά η μαζική παραγωγή του πυραυλικού συστήματος ξεκίνησε 15 χρόνια αργότερα.

Σάββατο 23 Μαΐου 2015

Επεισόδια στο Πολυτεχνείο: Αντιεξουσιαστές έκαψαν (ξανά) τρόλεϊ

Για τρίτη φορά τους τελευταίους μήνες!

Επεισόδια στο Πολυτεχνείο: Αντιεξουσιαστές έκαψαν (ξανά) τρόλεϊΠρώτα κατέβασαν τους επιβάτες - «Τρέμει η ψυχή μας» κάθε φορά που περνάμε από το σημείο, λένε οι εργαζόμενοι - Για αρκετή ώρα το καμένο όχημα παρέμενε στο σημείο καθώς οι αντιεξουσιαστές πετούσαν πέτρες, κροτίδες και μολότοφ όταν πλησίαζαν οι εργαζόμενοι για να το απομακρύνουν

Επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο Πολυτεχνείο και τους γύρω δρόμους, μετά από πορεία αντιεξουσιαστών που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας.Ομάδα αντιεξουσιαστών μάλιστα, σταμάτησε ένα εν κινήσει τρόλεϊ, κατέβασε τον κόσμο και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο όχημα. Η πυροσβεστική έφτασε άμεσα στο σημείο και περιόρισε τη φωτιά, με αποτέλεσμα το τρόλεϊ να υποστεί μικρές υλικές ζημιές.

Ακολούθως η ομάδα των πενήντα περίπου ατόμων αποχώρησε προς το Πολυτεχνείο και μέσω της πύλης της Τοσίτσα για αρκετή ώρα πετούσε μολότοφ και πέτρες προς τις δυνάμεις της αστυνομίας που βρίσκονταν εκεί.

Για αρκετή ώρα μάλιστα, το καμένο όχημα παρέμενε έξω από το Πολυτεχνείο καθώς οι αντιεξουσιαστές πετούσαν πέτρες, κροτίδες και μολότοφ κάθε φορά που πλησίαζαν οι εργαζόμενοι για να το απομακρύνουν!

«Τρέμει η ψυχή μας» κάθε φορά που περνάμε από το Πολυτεχνείο, λέει εκπρόσωπος των εργαζομένων για το περιστατικό, ενώ επισημαίνει πως τα οχήματα συντηρούνται με πολύ κόπο, λόγω των περικοπών και πλέον το έργο τους δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο.

video platformvideo managementvideo solutionsvideo player

Περίπου δέκα άτομα, μπήκαν μπροστά στο όχημα και ανάγκασαν τον οδηγό να σταματήσει και να κατεβάσει τους επιβάτες. Αμέσως μετά πέταξαν μολότοφ στο τρόλεϊ και έβαλαν φωτιά, λέει αυτόπτης μάρτυρας που παρακολούθησε τη σκηνή από το μπαλκόνι του σπιτιού του.

video platformvideo managementvideo solutionsvideo playerΠρώτο Θέμα

Έκρηξη από γκαζάκια σε γραφεία υποψηφίου της Χρυσής Αυγής-Ένας ελαφρά τραυματίας (Video)

Έκρηξη από γκαζάκια σε γραφεία υποψηφίου της Χρυσής Αυγής-Ένας ελαφρά τραυματίας (Video) - Media
Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά, από έκρηξη που σημειώθηκε, το βράδυ στην είσοδο ασφαλιστικού γραφείου, το οποίο βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο «Αίθριο», στο Μαρούσι. Η έκρηξη προήλθε από γκαζάκια, που τοποθέτησαν άγνωστοι. Τα γκαζάκια είχαν τοποθετηθεί σε ασφαλιστικό γραφείο, που ανήκει σε υποψήφιο της Χρυσής Αυγής.
Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για το περιστατικό.


το Ποντίκι

ΦΡΙΚΗ: Πλημμύρα από αίμα στην Παλμύρα από τις ομαδικές σφαγές και τους αποκεφαλισμους πολιτών από τους Τζιχαντιστές! ΠΡΟΣΟΧΗ: Δειτε μόνο εάν αντέχετε! (φωτο +18)

ptomata

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ(+18): Πλημμύρα από αίμα στην κατεχόμενη από τζιχαντιστές πλέον Παλμύρα…Η Daesh σύμφωνα με πηγές διέπραξε σφαγές στην πόλη της Παλμύρα ενώ προβάλεται και το αντίστοιχο υλικό. Σειρά αποκεφαλισμένων και σφαγιασμένων νεαρών ανδρών πολιτών κοίτονται σε δρόμο πόλης .Τα κεφάλια σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν τοποθετηθεί στην πλάτη των θυμάτων.Την φωτογραφία σοκ αναδημοσιεύει site της συριακής διασποράς.regime-change-krc3a4fte
Τα εγκλήματα πολέμου είναι σε ημερήσια διάταξη στην Συρία από πλευράς των τζιχαντιστών και των συμμάχων τους.Στην ευρύτερη περιφέρεια του Ιντλέμπ μια ομάδα της Jabhat al Nusra εκτελεί εν ψυχρώ με ριπές αυτόματου όπλου σύριους στρατιώτες ή ανδρες των εθελοντών των Δυνάμεων της Εθνικής Άμυνας.Ο ένας είναι μεσήλικας με άσπρα μαλλιά. Κοίτεται σε δρόμο.Ένας μασκοφόρος αδειάζει κατά ριπάς το αυτόματο πάνω στον άοπλο αιχμάλωτο.Πιο εκεί υπάρχει αποκεφαλισμένος στρατιώτης και πιο δίπλα άλλος εκτελεσθείς.http://www.liveleak.com/ll_embed?f=272f1e664f7fal-mohed-al-shami
O Διευθυντής των Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Συρίας ο Ma’amoun Abdel-Kareem, κατέγραψε μια επίθεση των βαρβάρων τρομοκρατών υπό την καθοδήγηση της Daech για να κατακτήσουν την αρχαιολογική πόλη της Παλμύρα που θεωρείται ως μια από τις πιο σημαντικές πόλεις του παγκόσμιου πολιτισμού.
«Η τρομοκρατική επίθεση κατά της Παλμύρα επέρχεται ως εκδίκηση στον συριακό πολιτισμό και την κοινωνία”, ανέφερε ο Abdul-Kareem στο πρακτορείο Sana, προσθέτοντας ότι η Παλμύρα είναι μια διεθνής συριακή πόλη που εγγράφεται στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
“Ελπίζαμε ότι η διεθνής κοινότητα δεν θα απουσίαζε από την υπεράσπιση της Παλμύρα αλλά εμείς δεν αντιληφθήκαμε καμιά πραγματική αντίδραση προς αυτήν την κατεύθυσνη ” τονίζοντας παράλληλα τις απαράμιλλες θυσίες του συριακούς στρατού κατά την υπεράσπισή της.Captsuhsquhsuuhshus
Διαβεβαίωσε ότι εκατοντάδες αγάλματα σώθηκαν χάρη σε μια σειρά από μέτρα που ελήφθησαν από το Υπ.Πολιτισμού και μετεγκαταστάθησαν σε ασφαλείς ζώνες.Εξέφρασε όμως την ανησυχία του για τη μοίρα των μνημείων και των ναών της Παλμύρα. sana 21/05/2015
Από την πλευρά της και η Irina Bokova, η ΓΓ της UNESCO κάνει έκκληση εκ νέου για τη σωτηρία της αρχαίας πόλης που αποτελεί σταυροδρόμι πολλών πολιτισμών.
Οι τζιχαντιστές κατέλαβαν ολοσχερώς την πόλη Tadmor (αραβικό όνομα της Παλμύρα) συμπεριλαμβανομένου και του αρχαιολογικού χώρου επιβεβαίωσε στο AFP το φιλοαντιπολιτευόμενο syriahr με έδρα το Λονδίνο.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΚΛΗΡΗ ΦΩΤΟ
cfhqssrweaegzzm
Τα εγκλήματα πολέμου των βαρβάρων δεν έχουν τελειωμό…..και άλλοι αποκεφαλισμοί πιθανότατα από την περιφέρια Ιντλέμπ τον περασμένο μήνα;
bly3qz-cqaeut0j
dimpenews.com
makeleio

Τετάρτη 20 Μαΐου 2015

ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΟΥΤΙΝ ΣΤΗ ΡΗΓΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ…ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΙΣΟΥΣ


Στη Ρίγα της Λετονίας στην αυλή του κτιρίου της τ.ΚGB λειτουργεί μια έκθεση όπου ένα από τα έργα της είναι μια εγκατάσταση που παριστάνει σταυρωμένο τον Πούτιν.
Ο «καλλιτέχνης» που φιλοτέχνησε αυτό το έργο μίσους και ανεπίτρεπτου πνευματικού συμβολισμού παραμένει άγνωστος. Το κτίριο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.Casygygisgu
Συνολικά εκτίθενται 10 έργα και η έκθεση αυτή θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό ως το τέλος Μαίου.Cayfuyffliygiy
Το χαρακτηριστικό της σύνθεσης είναι τα πολλά καρφιά …..βουντού κανονικό.Το ομοίωματου προέδρου της Ρωσικής ομοσπονδίας φέρει και αγκάθινο στεφάν ι.Είναι μνημείο μίσους και αίσχους……δηλωτικό της αντιρωσικήςκαι ρωσοφοβικής υστερίας της δύσης και των νεόκοπων συμμάχων τους.(rus.delfi.lv 15.5.15)Cayffiyfgi
dimpenews.com